Ponte.

15-08-2009 @ 10:36:27 - Ponte.

Tra passato e futuro.